Nhà nghỉ cộng đồng

Taox Nthênhz Njuôz (Cao nguyên xanh)
- 20%
400.000₫/đêm

Taox Nthênhz Njuôz (Cao nguyên xanh)

13 giường ngủ tập thể: Giường đệm 1m2 Quạt...
Hâur Pâul Đêx (Đầu nguồn nước)
- 20%
400.000₫/đêm

Hâur Pâul Đêx (Đầu nguồn nước)

13 giường ngủ tập thể: Giường đệm 1m2 Quạt...